Usluge


Regrutovanje kandidata

Proces regrutovanja kandidata podrazumeva oglašavanje našim regularnim putevima, preko sajtova za oglašavanje i pretraživanje aktivne baze podataka, i pronalaženje odgovarajućih kandidata za potrebe naših klijenata.

Profesionalna selekcija kandidata

Profesionalna selekcija je proces koji ima za cilj odabiranje najpodesnijeg kandidata, na unapred osmišljen i jasno definisan način, za određenu radnu poziciju u nekoj organizaciji ili kompaniji.

Kompletan proces se izvodi u uslovima koji su osmišljeni i kreirani baš za te namene, te se jednako vodi računa kako o potrebama potencijalnih kandidata, tako i o specifičnim potrebama kompanije koja nas angažuje.

Kompletan proces regrutacije i selekcije kandidata

Kompletan proces podrazumeva analizu kompanije ili organizacije, radne klime i kolektiva u koji bi se potencijalni kandidat uključio, analizu radnog mesta i definisanje potreba radnog mesta, oglašavanje, predselekciju, selekciju, intervju, testiranje, proveru referenci, proveru specifičnih znanja i veština i formiranje pisanog izveštaja za poslodavce u dogovorenom roku, kao i predstavljanje kandidata.

Evaluacija i praćenje zaposlenih u procesu rada

Ova usluga podrazumeva procenu različitih faza kao što su prijem kandidata u poslovno okruženje ili u radni odnos, praćenje perioda prilagođavanja, procenu motivacije i zadovoljstva poslom, te obezbeđivanje različitih obuka i procena uspešnosti kandidata na radnom mestu. Ova usluga podrazumeva i praćenje izostanaka sa posla, kao i procenu razloga eventualnog napuštanja kompanije.

Psihološke procene i testiranje kandidata

Ovaj proces podrazumeva procenu i testiranje kandidata koje obavljaju stručnjaci sa bogatim iskustvom kako u individualnom, tako i u grupnom radu, posebno obučeni za rad i primenu specifičnih metoda i psiholoških mernih istrumenata. Testiranje se može obavljati u svrhu stručne procene potencijala kandidata za specifične oblasti rada (radne pozicije), kako za novoprijavljene kandidate, tako i za one radnike koji su već u radnom odnosu. Nadalje, kada je reč o zaposlenima u kompaniji, ova usluga se odnosi i na procenu ličnosti, procenu specifičnih znanja, veština, sposobnosti, motivacije i ponašanja, a sa ciljem reorganizacije postojećih struktura (ukoliko postoji potreba za tim), unapređenja poslovanja i zadržavanja talenata.

Profesionalna orijentacija

Profesionalna orijentacija podrazumeva otkrivanje individualnih potencijala osobe, kao i specifičnih interesovanja i veština, te sklonosti za bavljenje određenim poslovima i pomoć pri odabiru ili promeni zanimanja.

Kadrovski poslovi

Našim klijentima nudimo pomoć u vezi sa svim kadrovskim poslovima, u vremenski predviđenim rokovima. Ova usluga se, pored redovnog informisanja o propisima iz područja rada i internim propisima kompanije, odnosi i na: kreiranje i obradu personalnih dosijea, kadrovske dokumentacije i evidencije, prijavu i odjavu zaposlenih, učešće u izradi Rešenja o pravima i obavezama zaposlenih.

Team Building

Team building je vid unapređenja poslovanja kroz izgradnju i jačanje timskog duha među zaposlenima i kroz njihovo bolje upoznavanje, van konteksta radne jedinice. Predviđene aktivnosti su dinamične i zanimljive, a pre svega edukativne, i mogu se u potpunosti prilagoditi specifičnim zahtevima kompanije. Kao rezultat team buildinga, koji je od značaja za povećanje poslovnog učinka i zaposlenih i firme, može se očekivati: poboljšanje saradnje, efikasnosti, lojalnosti, zadovoljstva, razumevanja, komunikacije, međusobna podrška i briga zaposlenih, prepoznavanje timskih uloga, kao i snaga i slabosti pojedinaca u timu.

Ispitivanje organizacione klime

Ovaj proces obuhvata anonimno ispitivanje zaposlenih, sa različitim ciljevima, u zavisnosti od potreba organizacije. Ključni doprinos ove usluge ogleda se u objašnjenju i razumevanju ponašanja ljudi u organizaciji, kao i u identifikaciji problematičnih područja koja umanjuju efikasnost i produktivnost organizacje, ali i zaposlenih. Između ostalog, ova usluga se odnosi na ispitivanje stepena zadovoljstva zaposlenih radnim mestom, radnim uslovima i kolegama, njihove posvećenosti, organizovanosti. ispitivanje profesionalnih navika i planova, načina rešavanja konflikata i komunikacije. Takođe obuhvata i procenu i sakupljanje različitih relevantnih informacija u vezi sa samom organizacijom, poput korporativnih vrednosti, fleksibilnosti, ciljeva, načina rukovođenja.

Organizacije i realizacije treninga i obuka

Organizujemo treninge i obuke, na različite teme u zavisnosti od potreba naših klijenata, mogu se organizovati kako za zaposlene u kompanijama, tako i za kandidate koji se trenutno nalaze u našoj aktivnoj bazi podataka dok čekaju na priliku za zaposlenje. Ovakvim pristupom istovremeno pomažemo kompanijama da unaprede svoje poslovanje, ali i kandidatima da se u međuvremenu dodatno obuče i tako postanu još kvalitetniji kadar za potencijalne poslodavce.

Privremeno zapošljavanje

Našim klijentima nudimo opciju da, pažljivim odabirom, nađemo najpodobnije kandidate i primimo ih u radni odnos u našu agenciju, te ih ustupimo našim klijentima. Ovakav vid saradnje oslobađa naše klijente svih pratećih administrativnih poslova, poput: kontaktiranja i angažovanja radnika, potpisivanja Ugovora o radu, prijava i odjava radnika, obračuna i isplate plata i vođenja obavezne evidencije.

Outsourcing HR funkcija

Iznajmljivanje naših usluga iz oblasti ljudskih resursa za sve naše klijente u kompanijama i preduzećima koje nemaju sektor ljudskih resursa – proces regrutacije i selekcije, kadrovski poslovi, analiza kompanije i radne klime i radnih mesta, reorganizacija postojećih struktura, praćenje zaposlenih i analiza učinka, evaluacija rada, organizacija i izvođenje treninga specifičnih znanja i veština.

Izdavanje naših prostorija

Naša agencija, već nekoliko decenija, u svom posedu ima zgradu na atraktivnoj lokaciji u gradu. Naše prostorije variraju po veličini i opremljenosti, izdajemo ih za različite potrebe naših klijenata: edukacije i treninge, seminare, sastanke, različita testiranja i intervjue, savetovanje i terapiju, kao i sve potrebe individualnog ili grupnog rada.

Mistery shopping / Tajna kupovina

Na ovaj način procenjujemo u kojoj su meri zaposleni u nekoj kompaniji ili organizaciji, a čiji je zadatak pružanje određenih usluga, usklađeni sa postavljenim standardima. Ovu vrstu usluge sprovode ,,tajni kupci’’, ljudi koji su specijalno obučeni da se ponašaju kao uobičajeni kupci ili klijenti, ali i da sakupljaju dragocene informacije u vezi sa načinom poslovanja i pružanja usluga, kako bi se uvidele jake i slabe strane. Dugoročni ciljevi su značajno unapređenje poslovanja i sprečavanje opadanja kvaliteta usluga, a samim tim i profita.

Psihološke radionice

Organizujemo interaktivne i interesantne psihološke radionice koje su odlična prilika za lični rast i razvoj, kao i radionice za ovladavanje specifičnim znanjima i veštinama. Kroz radionice se mogu unaprediti veštine prezentacije, pisanje radne biografije, planiranje karijere, komunikacija i načini rešavanja konflikata, jačanje samopouzdanja, liderske veštine, upravljanje stresom, upravljanje vremenom i brojne druge veštine koje olakšavaju i unapređuju svakodnevno, poslovno i privatno, funkcionisanje.

Individualno i grupno savetovanje

Savetovanje je u potpunosti prilagođeno specifičnim potrebama, problemima i nedoumicama pojedinaca ili grupe.


*Izvođenje svih aktivnosti i pružanje svih usluga od strane naše agencije je u skladu za Zakonom o psihološkoj delatnosti i Kodeksom etike psihologa Srbije.
Sve strane između kojih posredujemo imaju zagarantovanu diskreciju, lični podaci i relevantne informacije ni na koji nečin neće biti zloupotrebljene niti će ići na štetu ijednoj od strana.


Copyright © Sacen a.d. Novi Sad • Design: Massive